Novéna k Matce Boží

19.09.2017

Novéna k Matce Boží ustavičné pomoci (modlí se každou středu po mši svaté v kostele v Hrušovanech u Brna)

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

V: Amen

K: Dovol nám chválit tě, Maria, Matko ustavičné pomoci

V: A vypros nám u Syna potřebné milosti

K: Nebeská Matko, s velkou důvěrou dnes

přicházíme před tvůj svatý obraz prosit o tvou

pomoc. Nespoléhéme se na své zásluhy a dobré

skutky, ale jedině na nekonečné zásluhy Pána

Ježíše a na tvou ničím nenahraditelnou mateřskou

lásku. Ty, Matko ses dívala na rány našeho

Vykupitele a na jeho drahocennnou krev za nás

prolévanou. Tvůj umírající Syn nám dal za Matku

tebe. Nejsi snad pro nás Ustavičnou pomocnicí,

jak si Tě ctíme na tomto obraze? Matko ustavičné

pomoci, vroucně tě proto prosíme pro bolesti a smrt

tvého božského syna, pro nevýslovné utrpení tvého

srdce, vypros nám u Syna té misti, po které teď tak

velmi toužíme a kterou nutně potřebují naše srdce

chvilka ticha

Nejdražší matko, ty víš, jak nám touží dát Ježíš,

náš spasitel, všechno ovoce vykoupení. Matko,

ty víš, že tyto poklady byly vloženy do tvých rukou,

abys nám je rozdělovala. S důvěrou proto od tebe

očekáváme, Matko naše nejmilejší, že nás i nyní

vyslyšíš a budeme s radostí oslavovat tvé

milosrdenství po celou věčnost. Amen

Modlitby díků

K: Nejdražší Matko, chceme ti poděkovat za

nespočetné milosti, které nám vyprošuješ.

S radostným srdcem voláme: Děkujeme ti, Matko

ustavičné pomoci!

V: Děkujeme ti, Matko ustavičné pomoci:

a) poděkování věřících

b) společné poděkování:

za uzdravení z nemocí

za potěšení v trápení

za osvobození ze zoufalství

za podporu v pochybnostech

ze osvobození z moci hříchu

za tvůj mateřský soucit a lásku

za tvou velkou dobrotu

za všechny nám vyprošené milosti

Prosebné modlitby:

K: Neodvracej, Matko svůj zrak od našich proseb,

pomoz nám v nouzi, když voláme: Prosíme tě, Matko ustavičné pomoci!

V: Prosíme tě, Matko ustavičné pomoci!

a) prosby věřících

b) společné prosby:

za uzdravení nemocných

za potěšení zarmoucených

za sirotky a opuštěné, abys jim byla Matkou

za ty, co trpí nouzí, abys jim pomohla

za zbloudilé, aby je přidedla na správnou cestu

za pokoušené, abys je vyvedla z osidel satana

za vlažné a lhostejné, aby je posílila v dobrém

za hříšníky, abys jim vyprosila opravdovou lítost a milost dobré zpovědi

za všechny tvé zemřelé ctitele, abys je přivedla do věčné radosti

za vyslyšení všech našich proseb

Zásvětná modlitba k Matce ustavičné pomoci:

Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat

Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy

nepřestali důvěřovat.

Vroucně tě prosíme, přijmi nás mezi své služebníky

a služebnice. Zasvěcujeme ti svůj rozum, abychom

stále pamatovali na lásku, které jsi hodna.

Zasvěcujeme ti své srdce, abychom po Bohu nejvíce

milovali tebe.

Vznešená Královno, chceme ti věrně sloužit. Skryj

nás pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám ve všech

potřebách duše i těla, ale zejména v těžké hodině smrti.

Matko ustavičné pomoci, víme, že nás miluješ více,

než my milujeme sebe. Buď proto naší Matkou

a Paní. Vládni a rozhoduj nad námi a nade vším,

co je naše, jak se ti zlíbí.

Naše Matko, vypros nám požehnání u Boha.

Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti,

abychom ti zachovali věrnost a jednou tě v nebi

navěky chválili, milovali a tobě děkovali.

Amen.