Katechumenát

Co máme dělat? Ježíš to jasně řiká: "Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista" (Sk 2,37-38).

Blahopřeji vám, že do vašeho života vstoupil Bůh a Vy jste v Něho uvěřili. Pokud uvažujete o křtu, navštivte farní úřad a zeptejte se místního faráře, co máte dělat.

Uvedení do křesťanského života je přizpůsobeno duchovnímu vývoji konkrétních lidí. Ten bývá tak různý, jak rozmanitá je Boží milost a jejich svobodná spolupráce a závisí také na činnosti církve i na době a místě. Ten, kdo chce být pokřtěn, postupuje, jako by procházel branou a stoupal po stupních. 
a) První stupeň je obrácení k Bohu, kdy se chce stát křesťanem a je církví přijat za katechumena.
b) Na druhém stupni katechumen, který už udělal ve víře značný pokrok a téměř katechumenát ukončil, je připuštěn k hlubší a bezprostřednější přípravě na přijetí svátostí (obřad přijetí mezi čekatele křtu - většinou na začátku postní doby).
c) Na třetím stupni po ukončení duchovní přípravy přijímá svátosti (křest, biřmování a eucharistii) a tím se stává křesťanem (dospělí se většinou křtí na Bílou sobotu o velikonoční vigilii).

Délka přípravy (katechumenátu) závisí jak na milosti Boží, tak na různých okolnostech, např., jak probíhá příprava (individuálně, ve skupině, jak často), jak sám katechumen spolupracuje atd. Většinou od záři až do Bílé soboty každý druhý pátek.
Postupně katechumen nejen poznává rozumem jednotlivá tajemství víry, ale učí se také modlit, být svědkem víry a svým životem ukazovat, komu uvěřil.

Srdečně zvu. Můžeš se jenom nezávazně podívat a poslouchat, jak to v praxi všechno vypadá a pak sám rozhodneš, co dál.